FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” wyraża podziękowanie władzom RP i Prezydentowi RP Panu Lechowi Kaczyńskiemu, Senatowi, Sejmowi i Rządowi za uchwalenie Ustawy „O Karcie Polaka”, która jest wyrazem uszanowania woli przynależności do Narodu Polskiego, a zarazem stanie się symbolem zadośćuczynienia za tragedię rozbicia Narodu Polskiego.

 

Mamy nadzieję, że ustawa „O Karcie Polaka” przyczyni się do zacieśnienia więzi z Macierzą i dalszej konsolidacji Polonii.

 

KARTA POLAKA. NOWE UPRAWNIENIA DLA POLAKÓW NA WSCHODZIE

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Posiadaczowi Karty Polaka przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o Kartcie Polaka, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 7 września 2007 r. Otrzymanie Karty nie oznacza przyznania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa do osiedlania się na terytorium RP ani prawa przekraczania bez wizy granic RP. Karta jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania. Najpóźniej na 3 miesiące przed terminem upływu ważności Karty trzeba wystąpić o jej przedłużenie na kolejne 10 lat.

 

Osoba posiadająca Kartę Polaka:

 • może bez opłat otrzymać wizę pobytową długoterminową uprawniającą do wielokrotnego przekraczania granicy RP;
 • może podejmować na terenie RP legalną pracę bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
 • może prowadzić w Polsce działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele RP;
 • może w Polsce korzystać z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy, a zarazem ubiegać się o stypendia i pomoc na naukę przeznaczone dla cudzoziemców uczących się i studiujących w Polsce;
 • może w stanach nagłych korzystać w Polsce z bezpłatnej opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
 • może korzystać z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
 • może za darmo zwiedzać muzea państwowe w Polsce;
 • może w pierwszej kolejności ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa polskiego lub z budżetu samorządów gmin w Polsce przeznaczone na wspieranie Polaków za granicą.

 

KTO MOŻE DOSTAĆ KARTĘ POLAKA?

Karta Polaka może być przyznana osobie, która uważa, że należy do Narodu Polskiego i jednocześnie:

 • zna jezyk polski przynajmniej w stopniu podstawowym i uważa go za język ojczysty;
 • zna i kultywuje polskie tradycje i zwyczaje;
 • w obecności konsula RP lub upoważnionego pracownika złoży pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
 • wykaże, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo oboje pradziadkowie byli narodowości polskiej lub posiadali obywatelstwo polskie. Albo przedstawi pisemne zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej o swoim aktywnym zaangażowaniu w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej w ciągu co najmniej ostatnich 3 lat.

 

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ POLAKA?

Kartę wydają konsulowie polscy właściwi ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o Kartę Polaka:

 

Anbasada RP w Moskwie, ul. Klimaszkina 4, 123557 Moskwa, tel. +7 495 231-15-00, faks: +7 495 231−15−15, e-mail: pol.amb@g23.relcom.ru,www.moskwa.polemb.net

Wydział Konsularny: tel. +7 495 231−15−50, +7 495 231−15−51, faks: +7 495 231−15−55, e-mail: consulate@polandemb.ru

 

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu, ul. 5-taja Sowietskaja 12, 191036 Sankt Petersburg, tel. +7 812 336−31−40, +7 812 336−31−41, faks: +7 812 274−43−18, e-mail: konsgenrp@peterlink.ru , konsulat@konsulatrp.ruwww.petersburgkg.polemb.net

 

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie, Kasztanowaja Aleja 51, 236000 Kaliningrad. Adres do korespondencji: ul. Hozjusza 1, 14-500 Braniewo, skr. poczt. 20, tel. +7 4012 27−35−77, +7 4012 95−04−19 faks: +7 4012 95−54−36, e-mail:polkon@balnet.ru

 

Konsulat Generalny RP w Irkucku: ul. Suche-Batora 18, 664003 Irkuck, tel. +7 3952 28−80−10, faks: +7 3952 28−80−12, e-mail: kgirkuck@sovintel.ru ,www.irkuck.polemb.net

 

We wniosku o Kartę Polaka trzeba umieścić imię i nazwisko osoby ubiegającej się, datę i miejsce jej urodzenia, płeć, adres zamieszkania, obywatelstwo, narodowość, obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków (jeżeli to na ich pochodzenie powołuje się osoba ubiegająca się o Kartę). Do wniosku trzeba dołączyć kopię ważnego dokumentu tożsamości i kopie dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku. Mogą to być np.: polskie dokumenty tożsamości; akty stanu cywilnego lub ich odpisy; metryki chrztu; świadectwa szkolne; dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w polskich formacjach wojskowych; dokument potwierdzający fakt deportacji lub uwięzienia zawierający wpis o polskim obywatelstwie czy polskim pochodzeniu tej osoby; dokument osoby deportowanej zawierający wpis o polskim pochodzeniu tej osoby; zagraniczny dowód tożsamości zawierający wpis na temat polskiej narodowości danej osoby; zaświadczenie z organizacji polskiej lub polonijnej o aktywnej działalności na rzecz polskiej kultury, języka lub mniejszości polskiej; prawomocna decyzja o polskim pochodzeniu wydana zgodnie z przepisami ustawy o repatriacji.

 

INFORMACJE DODATKOWE

Karta traci ważność w przypadku, gdy jej posiadacz uzyska obywatelstwo polskie liu osiedli się na terenie RP. Konsul odmawia wydania Karty, gdy wnioskodawca dołączy do wniosku dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje albo gdy wnioskodawca zezna nieprawdę lub zatai prawdę, podrobi dokument albo użyje autentycznego dokumentu z złej wierze. A także, gdy wnioskujący repatriował się z terytorium PRL-u na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-57 do jednego z państw będących stroną tych umów. Konsul unieważnia Кartę Polaka, gdy jej posiadacz zachowuje się w sposób uwłaczający RP lub Polakom, działa na szkodę RP, a także, gdy posiadacz Karty otrzymał obywatelstwo polskie lub osiedlił się w Polsce albo zrzekł się Karty Polaka.

 

 

КАРТА ПОЛЯКА. НОВЫЕ ПРАВА ДЛЯ ПОЛЯКОВ НА ВОСТОКЕ

Карта поляка является документом, подтверждающим принадлежность к Польскому Народу. Владелец Карты поляка имеет права, вытекающие из закона о Карте поляка, принятого парламентом Республики Польша 7 сентября 2007 г. Получение Карты поляка не означает получения польского гражданства, постоянного вида на жительство на территории Республики Польша или права безвизового пересечения границ Республики Польша. Карта действительна в течение 10 лет со дня ее выдачи. Не позже чем за 3 месяца до истечения срока действия Карты поляка необходимо подать заявление о ее продлении на очередные 10 лет.

 

Лицо, обладающее Картой поляка:

 • может бесплатно получить долгосрочную визу на пребывание, дающую право на многократное пересечение границ Республики Польша;
 • может легально работать на территории Республики Польша без необходимости получать разрешение на работу;
 • может заниматься в Польше предпринимательской деятельностью на таких же основаниях, как польские граждане;
 • может пользоваться в Польше бесплатной системой образования на основном, среднем и высшем уровнях на таких же началах, как польские граждане, и одновременно обращаться за финансовой помощью и стипендиями, предназначенными для иностранцев, обучающихся в Польше;
 • может в срочных случаях пользоваться бесплатной системой здравоохранения Польши на таких же началах, как польские граждане;
 • может пользоваться 37-процентной скидкой на железнодорожный проезд на территории Польши;
 • может бесплатно посещать государственные музеи в Польше;
 • имеет право в первоочередном порядке стараться получить финансовые средства, предназначенные на поддержку поляков за границей, из бюджета польского государства или из бюджета местного самоуправления на уровне гмины.

 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА?

Карта поляка может быть предоставлена лицу, которое считает себя принадлежащим к Польскому Народу и при этом:

 • знает польский язык хотя бы на базовом уровне и считает его родным языком;
 • знает и поддерживает польские традиции и обычаи;
 • в присутствии консула Республики Польша или уполномоченного сотрудника представит письменную декларацию принадлежности к Польскому Народу;
 • докажет, что по крайней мере один из родителей, бабушка или дедушка, или же прабабушка и прадедушка были по национальности поляками или имели польское гражданство. Или же представит письменную справку от польской организации, подтверждающую его активное участие в деятельности в пользу польского языка и культуры или польского национального меньшинства в течение по крайней мере последних 3 лет.

 

КАК ПОЛУЧИТЬ КАРТУ ПОЛЯКА?

Карту выдают польские консулы по местожительству лица, желающего получить Карту поляка:

Посольство РП в Москве, ул. Климашкина 4, 123557 Москва, тел. +7 495 231−15−00, факс: +7 495 231−15−15, e-mail: pol.amb@g23.relcom.ru,www.moskwa.polemb.net

Консульский Отдел: тел. +7 495 231−15−50, 231−15−51, факс: +7 495 231−15−55, e-mail: consulate@polandemb.ru

 

Генеральное Консульство РП в Санкт-Петербурге, ul. 5-я Советская 12, 191036 Санкт-Петербург, тел. +7 812 336−31−40, 336−31−41, факс: +7 812 274−43−18, e-mail: konsgenrp@peterlink.ru , konsulat@konsulatrp.ruwww.petersburgkg.polemb.net

 

Генеральное Консульство РП в Калининграде, Каштановая Аллея 51, 236000 Калининград. Адрес для корреспонденции: ул. Хозиуша 1, 14-500 Бранево, почтовый ящик 20, тел. +7 4012 27−35−77, +7 4012 95−04−19 факс: +7 4012 95−54−36, e-mail: polkon@balnet.ru

 

Генеральное Консульство РП в Иркутске: ул. Сухе-Батора 18, 664003 Иркутск, тел. +7 3952 28−80−10, факс: +7 3952 28−80−12, e-mail: kgirkuck@sovintel.ru,www.irkuck.polemb.net

 

В прошении о предоставлении Карты поляка должно быть указано имя и фамилия просителя, дата и место его рождения, пол, адрес проживания, гражданство, национальность, гражданство и национальность родителей, бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки, если на их происхождение ссылается лицо, желающее получить Карту поляка. К прошению надо присоединить копию актуального документа, удостоверяющего личность просителя, а также копии документов, подтверждающих содержащиеся в прошении данные. Это могут быть: польские документы, удостоверяющие личность; акты гражданского состояния или их копии; свидетельства о рождении; школьные аттестаты; документы, подтверждающие прохождение воинской службы в польских военных формированиях; документ, подтверждающий факт депортации или тюремного заключения, содержащий запись о польском гражданстве или происхождении жертвы депортации или заключенного; документ реабилитации депортированного лица, содержащий запись о польском происхождении этого лица; зарубежный документ удостоверяющий личность, содержащий запись о польской национальности данного лица; справка из польской организации об активной деятельности в пользу польской культуры, языка или польского меньшинства; имеющая законную силу резолюция о польском происхождении, принятая в согласии с законоположениями закона о репатриации.

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Карта поляка становится недействительной в случае, если ее владелец получит польское гражданство или поселится на территории Республики Польша. Консул откажет в выдаче Карты, когда проситель присоединит к заявлению документы, содержащие ложные личные данные или фальшивую информацию, или когда проситель покажет неправду или утаит правду, подделает документы или использует подлинный документ с нехорошей целью. Также в случае, когда подающий заявление о получении Карты поляка репатриировался с территории ПНР на основе репатриационных договоров, заключенных в 1944—1957 гг. в одну из стран — участниц этих договоров. Консул объявляет Карту поляка недействительной, когда ее обладатель ведет себя оскорбительно по отношению к Республике Польша или полякам, действует во вред Республике Польша, а также в тех случаях, когда обладатель Карты поляка получил польское гражданство, поселился в Польше или отказался от Карты поляка.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”