Из жизни Конгресса

20.02.2011

NARADA PREZESOW IRKUCKIEGO OKREGU KONSULARNEGO

W dniach 19-20 lutego 2011 r. w miejscowości Listwianka nad Bajkałem  odbyła narada prezesów organizacji polonijnych irkuckiego okręgu konsularnego. W naradzie udział wzięli: p. Mieczysław Sokołowski - Naczelnik Wydziału ds. Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą DWP MSZ, p. Iwona Borowska-Popławska - Dyrektor Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Wspólnota Polska, p. Olga Iwaniak - Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Wikariusz Generalny Diecezji Irkuckiej ks. Włodzimierz Siek, konsulowie RP w Irkucku Dariusz Pawłowski i Cezary Zawadzki, konsul Diana Graczyk z Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie oraz liderzy 9 organizacji polonijnych („Nadzieja" z Ułan Ude, „Ogniwo" z Irkucka, „Wisła" z Wierszyny, „Sybir" z Usola Syberyjskiego, „Polonia Żeleznogorska", „Dom Polski z Krasnojarska", „Polonia Minusińska", „Polonia Północy" z Lesosybirska oraz „Orzeł Biały" z Jenisejska).

 

Głównym celem narady było, oprócz integracji  środowiska polonijnego, zapoznanie się ze sprawozdaniami  organizacji za 2010 rok oraz planami pracy na 2011 rok.

 

Naradę rozpoczęto od wysłuchania sprawozdań z działalności organizacji za 2010 rok.

 

Następnie przedstawiono zasady finansowania działalności organizacji polonijnych w 2011 roku z środków Konsulatu Generalnego RP w Irkucku, w oparciu o zadania wyznaczone przez MSZ, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów budżetu zadaniowego.  Przedstawicielki Stowarzyszenia Wspólnota Polska i Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie omówiły szczegółowo zasady składania wniosków o dofinansowanie projektów polonijnych w celu pozyskania pieniędzy na działalność statutową organizacji z środków finansowych Senatu RP. Szczególnie mocno uczulono liderów organizacji polonijnych na konieczność dotrzymywania wyznaczonych terminów składania projektów i rozliczeń otrzymanych dotacji.

 

W kolejnej części wysłuchano i omówiono plany pracy organizacji na rok 2011, ze szczególnym uwzględnieniem działalności kulturalnej i nauki języka polskiego.

 

Pod koniec pierwszego dnia narady, uczestnicy zebrania zapoznali się z propozycją współpracy z kościołem katolickim diecezji irkuckiej, prowadzonym w większości miejsc przez polskie duchowieństwo. Wikariusz Generalny Ksiądz Włodzimierz Siek zachęcił do wykorzystania infrastruktury kościelnej i współpracy z miejscowymi księżmi i siostrami zakonnymi do  pogłębiania wiedzy o polskich tradycjach związanych z obchodami świąt religijnych, wspólnego oglądania polskich filmów, prowadzenia klubów dyskusyjnych poruszających sprawy polskiej kultury, czy też  tradycji polskich, a także możliwości sprawowania mszy świętych w języku polskim - jako elementu praktycznej nauki języka polskiego.

 

W drugim dniu narady, uczestnicy wysłuchali prezentacji przedstawiciela firmy turystycznej, członka organizacji „Ogniwo", pana Stanisława Lenika, o możliwości aktywnej współpracy polonii z miejscowymi biurami podróży w celu rozwoju turystyki polonijnej, a w szczególności wytyczenia i opracowania szlaków turystycznych z uwzględnieniem polskich miejsc pamięci narodowej na obszarze Wschodniej Syberii, co jest spójne z zadaniami w ramach wspierania inicjatyw polonii, wyznaczonymi przez MSZ.

 

W kolejnej części narady rozważono możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności Internetu, w bieżącej działalności organizacji polonijnych, do usprawnienia komunikacji pomiędzy organizacjami, a także organizacjami i Konsulatem Generalnym RP w Irkucku. Przedstawiciel organizacji polonijnej „Ogniwo" przedstawił prezentację nowej strony internetowej „Ogniwa" pod adresem http://www.ogniwoirk.ru/ oraz projekt strony internetowej jako miejsca wymiany informacji i komunikacji dla organizacji polonijnych pod roboczą nazwą „Witryna internetowa polonii wschodniosyberyjskiej". Możliwość taniego, szybkiego kontaktu, wymiany poglądów, uzgadniania w trybie roboczym wspólnych projektów pomiędzy organizacjami polonijnymi, komunikacji pomiędzy organizacjami polonijnymi i konsulatem,  ma ogromne znaczenie, szczególnie przy tak dużym obszarze jaki zajmuje irkucki okręg konsularny (ok. 4 mln.  km2). Jest to główny cel stawiany przed stworzeniem wyżej wymienionej witryny.

 

Szczegółowo przedstawiono uczestnikom narady, wdrożoną w Konsulacie Generalnym RP w Irkucku, w zeszłym roku, platformę „e-konsulat" i jej możliwości do kontaktu z konsulem w sprawach wizowych, Karty Polaka i innych sprawach konsularnych. Wszyscy prezesi organizacji polonijnych otrzymali loginy i hasła do korzystania z tej platformy w swojej działalności polonijnej.

 

Na zakończenie przypomniano zasady nowego kodeksu wizowego, zasady ubiegania się o Kartę Polaka, a także przedstawiono ofertę stypendialną skierowaną do obywateli rosyjskich polskiego pochodzenia.

 

Spotkanie było także doskonałą okazją do uroczystego wręczenia Kart Polaka aktywnym działaczom polskiego pochodzenia.

 

Przy okazji zostały wyjaśnione zgłoszone przez zebranych wątpliwości przy procedurach konsularnych.

 

Narada miała także za cel ujednolicić zasady zwracania się o dotacje na bieżącą działalność organizacji polonijnych, do polskich placówek konsularnych na terenie Federacji Rosyjskiej. Tę kwestię szczegółowo omówiono wspólnie z panią konsul z Wydziału Konsularnego z Ambasady RP w Moskwie. Uczestników narady wyposażono w niezbędne druki i instrukcje w tym zakresie.

 

Naradzie towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowanych przez dzieci z dziecięcej szkoły artystycznej nr 1 w Irkucku, z którą współpracuje organizacja polonijna „Ogniwo" pod tytułem „Polska oczami dzieci". Na wystawie zaprezentowano 14 prac, które spotkały się z dużym uznaniem wszystkich uczestników narady.

 

Wyrażono nadzieję, że tego typu narady na stałe wpiszą się w kalendarz wydarzeń polonijnych na Syberii.

 

www.irkuck.polemb.net

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”