Из жизни Конгресса

29.09.2008

WNIOSKI ROBOCZEJ NARADY PREZESOW ORGANIZACJI POLONIJNYCH FPNKA „KONGRES POLAKOW W ROSJI”

W dniach 26-29 września 2008 roku w Domu Polskim w St.Petersburgu odbyła się robocza narada prezesów FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”. Dom Polski został zakupiony ze środków Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” dla Polonii. Pracują tu petersburskie stowarzyszenia polonijne, odbywaja się zajęcia z jezyka polskiego, działa biblioteka, gromadzą się członkowie z okazji różnych imprez.

 

Spotkanie prezesów z Rosji zaszczycili swoją obecnością prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” p. Maciej Płażyński, Minister Pełnomocny – Konsul Generalny RP w St.Petersburgu p. Jarosław Drozd, kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Moskwie p. Michał Greczyło, wice-prezes Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” p. Wiesław Turzański.

 

Prezesi wzięli udział w części szkoleniowej pt. „Podstawy zarządzania organizacją społeczną. Lider i zespół” przygotowanej przez zaproszonych rosyjskich rzeczoznawców.

 

W trakcie obrad omówiono aktualne sprawy dotyczące kultywowania kultury i języka polskiego, pracy z młodzieżą oraz z Kościołem. Poruszone zostały problemy i trudności występujące w pracy organizacji. W szczególności dotyczyły one braku pomieszczeń, niewystarczającego finansowania działalności programowej przez władze. Wskazywano na potrzebę zaktywizowania pracy z młodzieżą polonijną.

 

Prezes Kongresu Halina Subotowicz-Romanowa poinformowała uczęstników narady, że na ponowne wystąpienie Kongresu do Prezydenta Federacji Rosyjskiej wpłynęła odpowiedź z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rosji nie zawierająca konretnej decyzji w sprawie rehabilitacji Polaków jako narodu represjonowanego. Prezes poinformowała obecnych o spotkaniach w Komitecie ds. Polityki Narodowościowej Dumy Państwowej FR, Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Rosji, o udziale w posiedzeniach Rady Konsultacyjnej ds. Autonomii Kulturalnych Rosji podczas których zostały omówione bieżące sprawy Kongresu, jak również boleśna sprawa rehabilitacji Polaków, sprawa inwigilacji służb specjalnych, oraz sprawa odmowy sfinansowania Festywalu zespołów folklorystycznych w Saratowie w 2008 roku, mimo wygranego przez Kongres konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rosji.

Uczęstników obrad zaniepokoiły fakty odmowy wiz przez władze rosyjskie dla księży z Polski pracujących w naszych parafiach. Rada Kongresu podjęła decyzję wystowania pisma do władz rosyjskich w tej sprawie.

Poświęco również czas na omówienie zagadnień dotyczących przyznawania Karty Polaka.

Uczestnicy obrad wzięli udział w wręczeniu Karty Polaka w Konsulacie Generalnym. Marszałek Maciej Płażyński wręczył Karte Polaka 15 osobom. Była to uroczysta i wzruszająca ceremonia.

Uczestnicy narady przyjęli następujące wnioski.

 

Wnioski

roboczej narady prezesów organizacji polonijnych Federalnej Polskiej Narodowo-Kulturalnej Autonomii „Kongres Polaków w Rosji”, S.-Petersburg, 26-28 września 2008 r.

 

1. Uważamy za niezbędne promocję historii, kultury i tradycji polskich, poprzez organizowanie Dni Kultury Polskiej, festiwali, konkursów, wystaw, prezentacji kuchni polskiej, propagowanie wartości kulurowych narodu polskiego w naszym otoczeniu i środowisku.

2. Uznajemy za jeden z podstawowych kierunków naszej działalności kształowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków. Pragniemy w tym celu uzyskać większy dostęp do materiałów krajowych promujących Polskę

3. Podkreślamy potrzebę kontynuację festiwali i szkoleń zespołów polonijnych w Koszalinie i w Rzeszowie.

4. Ważnym kierunkiem naszej działalności pozostaje popularyzacja działalności polonijnej w środkach masowego przekazu, rosyjskich, polskich i polonijnych, m.in. na stronach internetowych. Nawołujemy wszystkie organizacje polonijne do stałej współpracy ze stroną internetową Kongresu.

5. Apelujemy o partnerskie traktowanie Polonii i korzystanie z naszej wiedzy i naszych możliwości.

6. Uważamy za niezbędne zaciśnienie współpracy z Instytutami Polskimi przy placówkach dyplomatycznych w Rosji.

7. Podkreślamy wagę konsultowania z Polonią ustaw i raportów nas dotyczących (wzorem konsultacji w sprawie „Karty Polaka”).

8. Skoordynowane działania i relacje placówek dyplomatycznych i organizacji polonijnych będą służyły z pewnością na korzyść Polski i Polonii.

9. Pragniemy podkreślić że ważne jest aby finansowanie poprzez organizacje pozarządowe pozostało podstawową drogą wspierania naszej działalności.

10. Uważamy za wskazane szersze wykorzystanie do działalności organizacji polonijnych środków finansowych z funduszy rosyjskich.

11. Pragniemy pełniejszej realizacji umów polsko-rosyjskich w sprawie pomocy dla szkolnictwa polskiego w Rosji.

12. Uważamy za niezbędne kontynuowanie starań w sprawie rehabilitacji Polaków w Rosji jako narodu represjonowanego.

13. Podkreślamy wielkie znaczenie działalności naukowej, zwłaszcza w zakresic badań nad historią Polaków i stosunków polsko-rosyjskich na terenie Rosji, oraz potrzebę zkoordynowania prac w tym kierunku, zwłaszcza działalności wydawniczej prowadzonej pod szyldem Kongresu Polaków, oraz organizacji konferencji ogólnorosyjskich nie tylko w Moskwie i Petersburgu, lecz również w innych miastach.

14. Zwracamy się do polskich instytucji i fundacji, wspierającyh działalność naukową, o docelowe finansowanie tego rodzaju publikacji i imprez, zgodnie z zaleceniami Komisji naukowej Kongresu.

15. Uznajemy za niezbędny dalszy rozwój systemu nauczania polonijnego, wprowadzenie nowych form edukacji, i w tym celu:

– Rozszerzenie sieci letnich szkół językowych na terenie Rosji, również z udziałem harcerstwa polskiego.

– Szersze korzystanie z możliwości zapraszania nauczycieli z Polski.

– Rejestrowanie polonijnych szkółek niedzielnych przy rosyjskich szkołach ogólnokształcących.

– Organizowanie kursów metodycznych i konferencji dla nauczycieli oraz szersze wykorzystanie doświadczeń i materiałów metodycznych nauczycieli polonijnych.

16. Niezwyle ważne jest rozszerzenie pracy z młodzieżą, zaktywizowanie działalności kół młodzieżowych przy organizacjach polonijnych, większe zainteresowanie młodzieży możliwością studiów w Polsce.

17. Apelujemy o zwiększenie dla młodzieży z naszych organizacji liczby miejsc na obozach letnich w Kraju.

18. Podkreślamy wielkie znaczenie opieki nad kombatantami polonijnymi.

19. Uważamy za niezbędne zachowanie i rozwój w Kościele rzymskokatolickim w Rosji liturgii w języku polskim oraz wykorzystanie języka polskiego podczas lekcji religii, utworzenie w ośrodkach polonijnych duszpasterstwa polskiego.

20. Uznajemy za swój honorowy obowiązek opiekę nad kościołami, grobami, miejscami pamięci narodu polskiego oraz upamiętnienie miejsc związanych z historią Polaków w Rosji.

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”