17.10.2016

Ogólnorosyjska wystawa polonijnych malarzy Rosji «Polskie barwy Rosji»

27 października 2016 roku w salach wystawowych Moskiewskiego Domu Artystów Plastyków na Kuznieckim Moście 20 odbyło się otwarcie ogólnorosyjskiej wystawy polonijnych malarzy „Polskie barwy Rosji”. Organizatorami wystawy są „Kongres Polaków w Rosji”, Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Rosji, „Dom polski” (Moskwa).

Wystawa prezentuje prace plastyków Rosji o polskich korzeniach i różnorodnych koncepcjach twórczych. Na wspólnej przestrzeni odbywa się spotkanie wielu szkół artystycznych, gatunków i stylów współczesnego malarstwa. Prace, powstałe na pograniczu odmiennych kierunków, zawierają jakościowo nowe pomysły i nowe możliwości plastyczne.

Wystawa prezentuje prace artystów malarzy Rosji:

 • Irina Birula (członek Związku Plastyków Rosji, członek Związku Działaczy Teatralnych Rosji, członek Międzynarodowej Federacji Plastyków przy UNECSO)
 • Igor Chorońko (członek Związku Plastyków Rosji)
 • Władysław Kowal (Profesor Wołgogradzkiego Uniwersytetu Pedagogicznego, Laureat nagrody państwowej obwodu Wołgogradzkiego w dziedzinie malarstwa, honorowy obywatel obwodu Wołgogradzkiego, zasłużony artysta plastyk Federacji Rosyjskiej, honorowy członek Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych )
 • Wacław Zieliński (członek Związku Plastyków Rosji)
 • Jelena Ogniewa (członek Związku Plastyków Regionu Moskiewskiego)
 • Siergiej Kowalski (członek Stowarzyszenia historyków sztuki (AIS)
 • Anatol Kwaśniewski (członek Związku Plastyków Rosji, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Pięknych AIAP UNESCO)
 • Marina Ordyńska (członek Związku Plastyków Rosji)
 • Аleksander Andronow (09.09.1910 – 22.08.2000) Naczelny konstruktor MZMA/AZLK, Kierownik wydziału projektowania, Profesor Moskiewskiego Instytutu Automechaniczпego (MAMI), Inicjator powstania wydziału wzornictwa przemysłowego w Szkole Stroganowa
 • Оlga Frąk
 • Oksana Mieczenko
 • Аnna Kołłątaj
 • Wiera Śliwowska

Wystawa stanowi okazję do zapoznania się z dokonaniami zarówno młodych plastyków, u początku ich drogi, jak i dojrzałych, w pełni ukształtowanych artystów. Cieszy różnorodnością i wyrazistością indywidualności, środków wyrazu artystycznego, bogactwem barw i technik, odwagą fantazji i poszukiwań twórczych.

Всероссийская выставка полонийных художников России «Польская палитра России»

В выставочных залах московского Дома художников на Кузнецком мосту, 20 с 27 по 30 октября 2016 прошла Всероссийская выставка полонийных художников «Польская палитра России». Организаторами выставки являются Федеральная польская национально-культурная автономия «Конгресс Поляков в России», Посольство республики Польши в России, Московская национально-культурная автономия поляков «Дом Польский».

Концептуальная особенность выставки состоит в том, что на ней будут выставлены работы художников России польского происхождения, воплощающие в себе многообразие идей и соединение в одном выставочном пространстве нескольких художественных школ. Будут представлены разнообразные жанры и стили современной живописи, а также показаны работы, созданные на стыке различных художественных направлений, которые несут в себе качественно новые творческие открытия, новые пластические возможности.

На выставке будут представлены работы художников России:

 • Ирины Бирули (член Союза художников России, член Союза театральных деятелей России, член Международной федерации художников при ЮНЕСКО)
 • Игоря Хоронько (член Союза художников России)
 • Владислава Коваля (член Союза художников России)
 • Вацлава Зелинского (член Союза художников России)
 • Елены Огневой (член Союза художников Подмосковья)
 • Сергея Ковальского (член Ассоциации искусствоведов и историков искусства (АИС)
 • Анатолия Квасневского (член Союза художников России, член Международной ассоциации изобразительного искусства АИАП ЮНЕСКО) Марины Ордынской (член Союза художников России)
 • Александра Андронова (09.09.1910 – 22.08.2000) главный конструктор МЗМА/АЗЛК, руководитель дизайнерского отдела, профессор Московского автомеханического института (МАМИ), инициатор создания факультета промышленного дизайна Строгановского училища
 • Ольги Фронк
 • Оксаны Меченко
 • Анны Коллонтай
 • Веры Сливовской

Выставка дает возможность увидеть мастерство как молодых, еще только вступающих в творческую жизнь художников, так и уже зрелых, сложившихся мастеров. Она радует разнообразием и яркостью индивидуальностей, художественных манер, богатством общей цветовой палитры, смелостью фантазии и творческого поиска.

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”