FPNKA „Kongres Polaków w Rosji” wyraża podziękowanie władzom RP i Prezydentowi RP Panu Lechowi Kaczyńskiemu, Senatowi, Sejmowi i Rządowi za uchwalenie Ustawy „O Karcie Polaka”, która jest wyrazem uszanowania woli przynależności do Narodu Polskiego, a zarazem stanie się symbolem zadośćuczynienia za tragedię rozbicia Narodu Polskiego. Mamy nadzieję, że ustawa „O Karcie Polaka” przyczyni się do zacieśnienia więzi z Macierzą i dalszej konsolidacji Polonii.


Organem właściwym w sprawie przyznania Karty Polaka i przedłużenia jej ważności jest konsul właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. W przewidzianych przez ustawę przypadkach organem właściwym może być również wojewoda.

Na terytorium Federacji Rosyjskiej należy zwracać się w tym celu do Wydziału Konsularnego Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej, a także do konsulatów RP w Sankt Petersburgu, Irkucku i Kaliningradzie:

https://www.gov.pl/web/rosja/karta-polaka

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”