Aktualności

13.12.2018

Listy do VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji

Телеграмма
высшая правительственная

Председателю Федеральной польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России»
Г. Б. РОМАНОВОЙ

Дорогие друзья!

Приветствую участников VII Съезда Федеральной польской национально-культурной автономии «Конгресс поляков в России».

Конгресс является значимой общественной площадкой, позволяющей обсудить насущные проблемы, наметить планы, сформировать новые подходы к сохранению самобытности, языка, традиций, развитию культуры поляков России.

Важно, что ФНКА вносит вклад в укрепление единства многонационального народа Российской Федерации, содействует развитию народной дипломатии, добрососедства и межкультурного диалога, а её руководитель принимает активное участие в деятельности Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Желаю плодотворной работы воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго!

Заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации
М. Магомедов


MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Stanisław Karczewski

Warszawa,
04 grudnia 2018 r.

Pani
Halina Subotowicz-Romanowa
Prezes
Federalnej Polskiej Autonomii
Narodowo-Kulturalnej
„Kongres Polaków w Rosji”

Szanowna Pani Prezes,

dziękuję za zaproszenie do udziału w VII Zjeździe Kongresu Polaków w Rosji. Pragnę złożyć członkom oraz osobom zaangażowanym w działalność wiodącej organizacji Polaków w Federacji Rosyjskiej serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i sukcesów w realizacji zamierzonych przedsięwzięć.

Państwa praca naukowa, dziennikarska, kulturalna, edukacyjna, świadczą o tym, że Polska pozostała głęboko w Waszych sercach, a więź z Ojczyzną stanowi wartość. Proszę przyjąć wyrazy szczególnej wdzięczności za aktywność kierowaną do dzieci i młodzieży.

Polacy, będąc częścią społeczeństwa Federacji Rosyjskiej, niezależnie od zmieniających się uwarunkowań historycznych, zdobywali uznanie i szacunek, wnosząc znaczący wkład w lokalne życie gospodarcze, kulturalne i naukowe. Łączyli to z jednoczesną bogatą aktywnością społeczną w polskich organizacjach rozsianych po rozległym terytorium kraju. Z uznaniem stwierdzam, że mimo nie zawsze sprzyjających okoliczności zewnętrznych, zrzeszający kilka dziesiątek organizacji Kongres Polaków w Rosji od ponad ćwierćwiecza kontynuuje tę tradycję.

Wysoko cenię wkład intelektualny, który jest wypadkową Państwa dokonań osobistych, życiowych, codziennej wytrwałej pracy nad tym, by podejmowane działania były napełnione meritum i przynosiły odbiorcom jak największe korzyści. Uwzględnienie części merytorycznej, treściowej w programie Zjazdu w pełni o tym zaświadcza.

Zasada dialogu i partnerstwa, łącząca wszystkich zgromadzonych w Kongresie, a której wyrazem jest udział przedstawicieli tak wielu organizacji w VII Zjeździe Kongresu pozwala rozwijać i umacniać struktury.

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy, który odbył się we wrześniu bieżącego roku w Warszawie, zgromadził kilka setek delegatów, przedstawicieli organizacji i rozmaitych środowisk. Był kwerendą dokonań, przeglądem kondycji, okazją do wymiany myśli i integrowania w szerokim i jakże różnorodnym gronie. Rad byłem widzieć podczas tego wydarzenia silną grupę złożoną z przedstawicieli Kongresu Polaków w Rosji oraz działaczy z różnych stron kraju. Z uwagą wysłuchałem wszystkich wniosków przedstawionych w ramach podsumowania V Zjazdu. Mam nadzieję, że udział Państwa delegacji we wszystkich forach tematycznych przyniósł wiele korzyści. Wierzę, iż Zjazd, odbywający się w roku obchodów stulecia odrodzenia Państwa Polskiego pokrzepił, umocnił oraz pozwolił rzucić nowe światło na myślenie o zachowaniu tożsamości i pracy na rzecz polskiej społeczności w miejscach zamieszkania.

Obecnie największymi wyzwaniami dla Rodaków na całym świecie są edukacja młodego pokolenia w duchu polskości, nauka języka, historii i kultury ojczystej. To wyzwanie, wymagające cierpliwości i czasu, musi zostać podjęte, by zapewnić strukturom - jakie powstały i funkcjonują dzięki niemałemu wysiłkowi i wieloletnim staraniom liderów - ciągłość.

Sądzę, że istnienie katedr języka polskiego na rosyjskich uczelniach, dostępność bibliotek doposażonych dzięki wsparciu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, kursy metodyczne, pobyty edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne organizowane przez polski sektor pozarządowy dają pewne realne możliwości pogłębiania znajomości języka. Polszczyzna jest kluczem do podtrzymywania więzi z krajem przodków.

Proszę przyjąć serdeczne pozdrowienia i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie w pielęgnowanie tożsamości - działalność oświatową, kulturalną, dziennikarską, dokumentacyjną, dbałość o miejsca związane z polską obecnością oraz o zachowanie pamięci historycznej i tradycji polskiej grupy narodowej w Rosji.

W imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym życzę Państwu owocnych obrad, aby podejmowane inicjatywy przynosiły wiele satysfakcji, zarówno w sferze społecznej, jak i w życiu osobistym.

Z poważaniem
Stanisław Karczewski


Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą
Dyrektor
Kazimierz Kuberski

Warszawa, 8 grudnia 2018 roku

Pani
Halina Subotowicz-Romanowa
Prezes
Kongresu Polaków w Rosji

Szanowna Pani Prezes,

w imieniu Sekretarza Stanu Adama Kwiatkowskiego oraz własnym serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w odbywającym się w Moskwie VII Zjeździe Kongresu Polaków w Rosji, organizacji o bogatym dorobku i zasługach dla krzewienia polskości oraz integracji środowisk polskich i polonijnych zamieszkałych na całym obszarze Federacji Rosyjskiej.

Podsumowanie dotychczasowej działalności, dokonanie wyboru władz oraz opracowanie kierunków i priorytetów w perspektywicznym planie prac Kongresu są sprawami o kluczowym znaczeniu dla zachowania tożsamości Rodaków w Rosji. Czynią one VII Zjazd i Państwa debatę ważnym wydarzeniem w programie obchodów Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Serdecznie dziękuję za społeczne zaangażowanie, trud i wysiłek, jaki wkładacie w pracę reprezentowanych przez Was organizacji. Na ręce Pani Prezes składam Państwu życzenia ciekawych obrad oraz konstruktywnych dyskusji, które pozwolą osiągnąć najlepsze efekty w dalszej działalności Kongresu Polaków w Rosji. Wszystkim Delegatom VII Zjazdu życzę pomyślności w życiu osobistym Î zawodowym.

Z poważaniem
Kazimierz Kuberski


Europejska Unia wspólnot Polonijnych

Szwecja, Landskrona – 4 grudnia 2018 r.

Szanowna Pani Halina Subotowicz-Romanowa
Prezes Kongresu Polaków w Rosji
Moskwa

 

Szanowna Pani Prezes,
Drodzy uczestnicy Zjazdu,

Pragnę przede wszystkim podziękować za zaproszenie na VII Zjazd Kongresu Polaków w Rosji i zapewnić Was, że jak zawsze dotychczas, sercem i duchem jestem z Wami. Niestety mój przeładowany kalendarz grudniowych obowiązków spowodował, że tym razem nie mogę przybyć do Moskwy i być wraz z Wami w tej ważnej dla Waszej organizacji chwili.

Kongres Polaków w Rosji to organizacja, której działalność od wielu lat pozostaje przykładem dla wielu związków polonijnych w Europie oraz dla młodych pokoleń działaczy. Pragnę tu podkreślić szczególne zasługi Waszego Związku w walce o polskość młodego pokolenia, w trudnych warunkach ogromnego obszaru geograficznego, jaki obejmuje Wasza organizacja.

Za Waszą piękną działalność dla wielotysięcznej rzeszy członków Waszego związku pragnę wam serdecznie podziękować. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję do Pani Prezes Haliny Subotowicz-Romanowej, która od wielu lat z niezmienną energią kieruje działalnością Waszej Organizacji. W podziękowaniu za jej działania na rzecz integracji europejskiej Polonii w latach 2012-2018, kiedy to pełniła funkcję sekretarza Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych została w tym roku odznaczona Medalem Honorowym EUWP.

Proszę pozwolić Pani Prezes, że z okazji Waszego zjazdu, złożę na Pani ręce serdeczne gratulacje w imieniu Wszystkich organizacji członkowskich EUWP, Sekretariatu i moim własnym. Życzę członkom i sympatykom Kongresu Polaków w Rosji wszelkiej pomyślności, a szczerze Wam gratulując dotychczasowych osiągnięć, życzę Wam wielu dalszych sukcesów w pracy dla dobra Polski i Polaków zamieszkałych na niezmierzonych terenach Rosji.

Łączę serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku.

Tadeusz Adam Pilat
Prezydent EUWP


Stowarzyszenie Wspólnota Polska

Warszawa, 5.12.2018

Pani
Halina Subotowicz-Romanow
Prezes FPANK „Kongresu Polaków w Rosji

Szanowna Pani Prezes,

w imieniu własnym i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" pragnę przesłać wszystkim uczestnikom VII Zjazdu Kongresu Polaków w Rosji najserdeczniejsze pozdrowienia i życzenia owocnych obrad.

Zjazd jest niezmiernie ważnym przedsięwzięciem, szczególnie dla organizacji działających na tak rozległym terytorium Federacji Rosyjskiej. Spotkanie delegatów z całej Rosji stwarza doskonałe możliwości do dyskusji, wymiany doświadczeń, omówienia kierunków dalszej działalności i wspólnych projektów.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim przedstawicielom organizacji polonijnych w Rosji za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz pielęgnowania tradycji i języka polskiego wśród naszych Rodaków oraz popularyzację polskiej kultury i wiedzy o Polsce wzmacniającej więzi z Krajem. Pragnę wyrazić uznanie i szacunek również dla wysiłków Kongresu Polaków w Rosji, który integruje i reprezentuje środowisko polonijne w Rosji.

Pozdrawiam Państwa serdecznie życząc dalszych lat owocnej działalności i vvielu sukcesów.

Z szacunkiem
Prezes
Dariusz Piotr Bonisławski


Stowarzyszenie ,Wspólnota Polska”

Warszawa, 12.12.2018

Pani
Halina Subotowicz-Romanow
Prezes FPNKA „Kongresu Polaków w Rosji"

W imieniu własnym i Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska" proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji z okazji ponownego wyboru na Prezesa FPNKA „Kongresu Polaków w Rosji". Kierowanie pracami naczelnej organizacji polonijnej w Rosji to zaszczytne, ale także obciążone ogromną odpowiedzialnością zadanie. Rozrzucone na ogromnych obszarach środowiska obdarzyły Panią swoim zaufaniem udzielając poparcia w wyborach. Ta decyzja świadczy o uznaniu dla dotychczasowych wysiłków Pani Prezes i jest również zobowiązaniem do kolejnych lat ciężkiej pracy na rzecz Polaków w Rosji.

Pragnę podkreślić, że długoletnia współpraca z Kongresem Polaków w Rosji oraz organizacjami polonijnymi w nim zrzeszonymi jest dla nas bardzo ważnym i cennym doświadczeniem. Cieszy fakt, że widzą Państwo w Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska" strategicznego partnera w realizacji różnorodnych przedsięwzięć, mających na celu kultywowanie polskiej kultury, języka i historii.

Składam na ręce Pani Prezes wyrazy szacunku i uznania oraz życzenia dalszych osiągnięć w pracy na rzecz odrodzenia tożsamości narodowej rosyjskiej Polonii.

Z wyrazami szacunku
Prezes
Dariusz Piotr Bonisławski

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”